Všeobecné a obchodní podmínky Reality&Investment Němec s.r.o.


1.    Obecná ustanovení

1.1.    Tyto všeobecné a obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravují užívání portálu a zveřejnění inzerce na internetovém portálu pracevhospode.eu dostupném na adrese www.pracevhospode.eu, popřípadě na dalších adresách (dále jen „portál pracevhospode.eu“).

1.2.    Provozovatelem tohoto portálu pracevhospode.eu je společnost Reality&Investment Němec s.r.o. , IČ: 29141648, se sídlem K Drkolnovu 645, 261 01 Příbram, vedena Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 203553 (dále jen „poskytovatel“).

1.3.    Tyto všeobecné a obchodní podmínky se vztahují na veškerou inzerci objednanou třetími osobami na portálu pracevhospode.eu (dále jen „objednatel“).

1.4.    Registrovaným návštěvníkem se rozumí třetí osoby, které užívají portálu pracevhospode.eu za účelem jiným než je objednáváním inzerce, a to především
k vyhledávání pracovních příležitostí apod. (dále jen „registrovaný návštěvník“).

1.5.    Médiem se rozumí technické prostředky, které využívá poskytovatel k šíření inzerce a dalších informací a služeb – zejména portál pracevhospode.eu, taktéž profily na sociálních sítích, e-maily a další (dále jen „média“).

1.6.    Součástí všeobecných a obchodních podmínek jsou ceníky poskytovatele a specifikace inzerce dostupné na portálu pracevhospode.eu.

1.7.    Tyto všeobecné a obchodní podmínky jsou účinné a platné od 1.10.2016.

 

2.    Změna všeobecných a obchodních podmínek

2.1.    Poskytovatel má právo tyto všeobecné a obchodní podmínky, popřípadě ceníky kdykoliv jednostranně změnit. Změna všeobecných a obchodních podmínek je účinná dnem jejich zpřístupnění na portálu pracevhospode.eu, pokud není poskytovatelem stanoveno pozdější datum účinnosti.

2.2.    Objednatel má právo ve lhůtě třiceti (30) dnů od zveřejnění aktualizovaného znění všeobecných a obchodních podmínek a ceníků písemně sdělit poskytovateli svůj nesouhlas a smlouvu vypovědět s pětidenní (5) výpovědní lhůtou, případně ukončit registraci, jinak se stává pro smluvní vztah a šíření inzerce rozhodné aktualizované znění od stanoveného data účinnosti.

2.3.    Uzavřením objednávky, smlouvy o inzerci nebo rámcové smlouvy objednatel prohlašuje, že se seznámil s těmito všeobecnými a obchodními podmínkami, ceníky a technickými specifikacemi, že s nimi souhlasí a zavazuje se je dodržovat.

 

3.    Přístupnost a srozumitelnost

3.1.    Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy mu bylo znění všeobecných a obchodních podmínek s dostatečným předstihem a spolu s ostatními předsmluvními informacemi komunikováno a vysvětleno. Objednatel se se zněním těchto podkladů řádně seznámil a neshledal žádné z ustanovení těchto podmínek nesrozumitelné ani překvapivé.

3.2.    Tyto všeobecné a obchodní podmínky jsou objednateli přístupné na portálu pracevhospode.eu, kde si je objednavatel může vytisknout.

 

4.    Definice

4.1.    Inzercí se rozumí sdělení osoby odlišené od poskytovatele, které není redakčním textem, šířené médiem za finanční úplatu či jinou dohodnutou protihodnotu. Za inzerci se považují veškerá sdělení třetích osob uvedená v tomto odstavci, i když nejsou určena k podpoře prodeje produktů nebo služeb objednatele.

4.2.    Objednatelem se rozumí jakákoliv právnická či fyzická osoba, která objedná či nasmlouvá šíření inzerce.

4.3.    K šíření inzerce dochází na základě smlouvy o inzerci, rámcové smlouvy o inzerci nebo dílčích objednávek.

 

5.    Uzavření objednávky a smlouvy

5.1.    Objednatel objedná inzerci potvrzením objednávky při zadání inzerátu na portálu pracevhospode.eu, nebo ústní objednávkou (telefonickou), nebo písemnou objednávkou (dopisem, e-mailem).

5.2.    Objednávka musí obsahovat údaje dostatečné k šíření inzerce, a to hlavně identifikační údaje objednatele, předmět a druh inzerce v souladu s ceníkem poskytovatele, cenu inzerce, dobu zveřejnění, popřípadě další náležitosti.

5.3.    Potvrzením objednávky poskytovatelem, ústně či písemně, nebo zveřejněním inzerátu na portálu pracevhospode.eu, dochází k uzavření smlouvy.

5.4.    Poskytovatel si vyhrazuje veškerá práva na změnu či úpravy inzerátu před zveřejněním na portálu pracevhospode.eu.

 

6.    Rámcová smlouva

6.1.    Pokud má objednatel zájem zveřejnit v průběhu delšího časového období větší objem inzerce v některém z médií, strany mohou uzavřít rámcovou smlouvu
o inzerci. V rámcové smlouvě strany mohou dohodnout individuální cenové podmínky inzerce a objemové benefity.

6.2.    Objemové benefity budou objednateli za podmínek určených v rámcové smlouvě poskytovány formou slevy z ceny inzerce nebo formou poskytnutí objednateli bezplatné inzerce v dalším dohodnutém období. Formu poskytnutí objemových benefitů určuje poskytovatel. Nárok objednatele na objemové benefity je nepřevoditelný na třetí osoby.

6.3.    Pokud objednatel neobjedná v termínu určeném v rámcové smlouvě dohodnutý objem inzerce, nebo se dostane do prodlení s úhradou ceny inzerce, nárok objednatele na objemové benefity zaniká.

6.4.    Pokud objednatel nevyčerpá rozsah inzerce sjednaný rámcovou smlouvou pro dané časové období, není tím dotčena jeho povinnost uhradit cenu za sjednaný rozsah inzerce.

6.5.    V případě, že rozsah inzerce objednané objednatelem na základě rámcové smlouvy překročí rozsah sjednaný v rámcové smlouvě, objednatel je povinen na výzvu poskytovatele uhradit cenu inzerce, která překročila sjednaný rozsah, a to ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy poskytovatele, pokud nebude stanovena jiná splatnost.

6.6.    Strany si mohou v rámcové smlouvě sjednat, že zadávání inzerce bude probíhat prostřednictvím importního programu. V takovém případě zadává inzerci do systému portálu pracevhospode.eu objednatel na základě přidělených přístupových údajů. Objednatel je povinen zajistit, aby přístupové údaje nebyly poskytnuty nebo zneužity třetími osobami. Jakékoliv neoprávněné použití údajů je objednatel povinen neprodleně po zjištění takového použití písemně oznámit poskytovateli, který pak údaje neprodleně zablokuje.

 

7.    Podmínky objednání a zveřejnění inzerce

7.1.    Objednatel je odpovědný za podklady ke zveřejnění inzerce. Podklady musí splňovat technické specifikace inzerce stanovené poskytovatelem portálu pracevhospode.eu Objednatel je odpovědný za včasné doplnění nebo úpravu podkladů, pokud ho k tomu poskytovatel vyzve. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen podklady uchovávat ani vracet.

7.2.    Objednatel je odpovědný za obsah inzerce a zavazuje se, že inzerce ani podklady k inzerci předané poskytovateli nebudou v rozporu s právními předpisy, dobrými mravy a pravidly hospodářské soutěže a že šířením takové inzerce nebudou neoprávněně zasažena práva a oprávněné zájmy třetích osob a nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a že všechny finanční nároky vyplývající z autorských děl popřípadě podobizen fyzických osob užitých v inzerci byly ke dni objednání inzerce objednatelem uspokojeny. Objednatel se zavazuje nahradit poskytovateli újmu nebo škodu vzniklou poskytovateli v důsledku zveřejnění inzerce, a to včetně nákladů na vedení soudního řízení a náklady právního zastoupení.

7.3.    Poskytovatel je oprávněn odmítnout objednávku nebo odstoupit od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové v následujících případech:
      a)    Inzerce bude v rozporu s obchodními zásadami poskytovatele nebo se zásadami inzerce uvedenými v Kodexu pro reklamu Rady pro reklamu;
      b)    obsah inzerce nebo její šíření bude v rozporu s právními předpisy nebo právy třetích osob;
      c)    podklady pro uveřejnění inzerce budou neúplné nebo nepoužitelné.

7.4.    Poskytovatel není povinen odůvodnit postup dle článku 7.3, pouze objednateli své rozhodnutí neprodleně oznámí. Poskytovatel není odpovědný za škody způsobené postupem dle článku 7.3 této smlouvy.

7.5.    Poskytovatel zveřejní inzerci v termínech a umístění dle možností poskytovatele. Pokud nebude ve smlouvě o inzerci dohodnuto jinak, poskytovatel zveřejní jednorázovou inzerci v nejbližším možném termínu.

7.6.    Graficky neupravenou inzerci poskytovatel před jejím zveřejněním zpracuje způsobem, kterým uzná za vhodným k uveřejnění na portálu pracevhospode.eu.

7.7.    Poskytovatel zveřejní inzerci v kvalitě běžné pro toto médium. Poskytovatel si vyhrazuje právo na označení inzerce.

 

8.    Cena inzerce

8.1.    Cena inzerce je stanovena ceníky poskytovatele zveřejněnými na portálu pracevhospode.eu.

8.2.    O ceně inzerce je objednatel informován při zadání inzerátu a potvrzením vyjadřuje souhlas a závazně objednává. V případě, že se rozhodne inzerci předčasně ukončit, poskytovatel inzerát nebude dále publikovat, což ale nezakládá objednateli nárok na vrácení jakékoli výše z ceny objednávky, ani ponížení účtované částky.

8.3.    Společně s cenou inzerce je objednatel povinen uhradit také daň z přidané hodnoty v plné výši, pokud je poskytovatel plátcem daně z přidané hodnoty (na faktuře a v ceníku uvede skutečnost, zda je či není plátcem DPH). Poskytovatel pak vystaví objednateli daňový doklad.

8.4.    Pokud není těmito obchodními podmínkami, rámcovou smlouvou nebo smlouvou o inzerci stanovena jiná splatnost, faktura bude vystavena s čtrnáctidenní (14) splatností ode dne jejího vystavení.

8.5.    Cena inzerce je v případě bezhotovostní platby uhrazena okamžikem připsání ceny inzerce na účet poskytovatele.

8.6.    Není-li cena inzerce uhrazena včas, popřípadě vzniknou-li důvodné pochybnosti o platební schopnosti objednatele, poskytovatel je oprávněn odmítnout šíření inzerce, odmítnout realizaci dalších dílčích objednávek, šíření inzerce pozastavit, případně od smlouvy o inzerci nebo smlouvy rámcové neprodleně odstoupit.

8.7.    Poskytovateli náleží storno poplatek ve výši ceny objednané inzerce (100% storno poplatek) v následujících případech:
      a)    Výpověď smlouvy o inzerci či rámcové smlouvy objednatelem;
      b)    odstoupení od smlouvy o inzerci či rámcové smlouvy poskytovatelem z důvodu prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce;
      c)    odstoupení od smlouvy o inzerci či rámcové smlouvy poskytovatelem z důvodu pozdního dodání nebo nedodání podkladů pro inzerci objednatelem.

 

9.    Ukončení smlouvy

9.1.    Každá ze stran je oprávněna ukončit smlouvu o inzerci nebo rámcovou smlouvu písemnou výpovědí doručenou druhé straně. Výpověď nabývá účinnosti doručením druhé straně. Inzerce, která je šířena v okamžiku ukončení smlouvy, bude ukončena v termínech určených poskytovatelem.

9.2.    Pokud objednatel výslovně požaduje, aby poskytovatel s poskytováním služeb dle smlouvy započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy, je objednatel,
v případě odstoupení od smlouvy, povinen zaplatit poskytovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy objednatel poprvé informoval poskytovatele
o odstoupení od smlouvy. V případě, že dojde ke splnění účelu smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá objednatel právo od smlouvy odstoupit.

 

10.    Smluvní pokuty

10.1.   V případě prodlení objednatele s úhradou ceny inzerce nebo její části, je poskytovatel oprávněn požadovat po objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě sedmi (7) dní od doručení písemné výzvy poskytovatele objednateli. Uplatněním nároku na úhradu smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele požadovat náhradu škody v plné výši.

10.2.   Jakékoliv peněžité plnění objednatele je poskytovatelem použito nejdříve k úhradě úroků z prodlení a poté v následujícím pořadí k úhradě závazků po lhůtě splatnosti, smluvních pokut objednatele a náhradě škody vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o inzerci či rámcové smlouvy uzavřené s objednatelem.

 

11.    Reklamace

11.1.   Poskytovatel odpovídá za vady inzerce v případě nesprávného, nečitelného nebo nekompletního šíření inzerce, pouze v případě že takovou vadou byl dotčen účel inzerce a smlouva byla porušena podstatným způsobem. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit poskytovateli ve lhůtě pěti (5) dnů od prvního šíření inzerce.
V případě oprávněné reklamace, poskytovatel poskytne dle své volby slevu z ceny inzerce nebo bezplatné šíření náhradní inzerce, pokud smlouva o inzerci či rámcová smlouva nestanoví jinak.

11.2.   Výslovně se sjednává, že následující skutečnosti nepředstavují vadu inzerce a nezakládají nárok objednatele požadovat slevu z ceny inzerce ani šíření náhradní inzerce:
      a)    Tiskové chyby, které nepozměňují podstatným způsobem smysl ani obsah inzerce;
      b)    grafické vyobrazení.

11.3.   Objednatel nemá nárok na náhradní inzerci ani slevu z ceny inzerce, pokud k vadnému šíření inzerce došlo z důvodu:
      a)    Vadnosti podkladů pro inzerci, která nebyla zjevně rozeznatelná při přijetí objednávky;
      b)    zásahu vyšší moci, nebo události nezaviněné poskytovatelem.

11.4.   Ze závažných provozních důvodů nebo důvodů vyšší moci si poskytovatel vyhrazuje právo nedodržet objednaný termín či umístění šíření inzerce. Pokud se strany nedohodnou jinak, je poskytovatel v takovém případě oprávněn zajistit šíření inzerce v nejbližším možném termínu.

 

12.    Ochrana osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a cookies

12.1.   Ochrana osobních údajů objednatele anebo registrovaného návštěvníka portálu pracevhospode.eu, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.   Objednatel a registrovaný návštěvník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelského profilu při registraci nebo později během jeho aktualizace např. logo, fotografie apod. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3.   Objednatel a registrovaný návštěvník berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že jsou povinni bez zbytečného odkladu informovat poskytovatele o změně ve svých osobních údajů.

12.4.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou a budou zpracovávány nejen v elektronické podobě.

12.5.   Objednatel a registrovaný návštěvník potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.6.   Objednatel a registrovaný návštěvník souhlasí se zveřejněním údajů, které jsou nutné pro prezentaci jejich profilu.

12.7.   Objednatel a registrovaný návštěvník souhlasí se zveřejněním jejich profilu na portálu pracevhospode.eu, který se tak stane pro ostatní uživatele tohoto webu přístupný.

12.8.   Objednatel a registrovaný návštěvník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem na svou elektronickou adresu. Tento souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán dle instrukcí uvedených v obchodním sdělení nebo písemně na adrese provozovny poskytovatele, K Drkolnovu 645, 261 01 Příbram.

12.9.   Objednatel a registrovaný návštěvník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jejich počítači popřípadě na jiném zařízení používaném při interakci s portálem pracevhospode.eu.

 

13.    Ostatní ustanovení

13.1.   Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup objednatele anebo registrovaného návštěvníka k portálu pracevhospode.eu.

13.2.   Poskytovatel neodpovídá za jakékoliv neoprávněné zásahy do portálu pracevhospode.eu, neoprávněný přístup k datům poskytovatele či jiný neoprávněný zásah do počítačových systémů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené dočasným přerušením nebo omezením dostupnosti portálu pracevhospode.eu.

13.3.   Odchylná ustanovení ve smlouvě o inzerci nebo v rámcové smlouvě mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek.

13.4.   Pro soudní spory mezi poskytovatelem a objednatelem v obchodních věcech se strany dohodly na místní příslušnosti soudu podle sídla poskytovatele.